Mapa de procesos

Mapa Proceso

Esquema de la nostra organització interna

1. FASE PREANALÍTICA:

Lles inspeccions en recepció inclouen les mostres biològiques, les sol·licituds i els reactius i materials. Les sol·licituds s'inspeccionen d'acord amb el PROCEDIMENT DE SECRETARIA (PR-007). Les inspeccions de les mostres biològiques, els reactius i els materials s'especifiquen al PROCEDIMENT DE PRESERVACIÓ DEL PRODUCTE (PR-009).

2. FASE ANALÍTICA:

El laboratori inspecciona tots els processos analítics amb la freqüència necessària, definida als PNT d'equips o de les tècniques, per assegurar la qualitat dels resultats analítics, mitjançant controls interns i externs i la inspecció dels resultats (validació tècnica).

Controls interns:el personal d'anàlisis processa els controls interns de les tècniques analítiques que es fan. Les especificacions i els límits d'acceptació es defineixen en els prospectes de les cases comercials. Controls interns (i calibradors) utilitzats que s'especifiquen als PNT de cada magnitud.

Controls externs:el laboratori participa en els programes de control extern PCQLC, SEIMC, AEFA-AEBM i CE que faciliten controls a diversos laboratoris i analitzen els resultats obtinguts. Mitjançant aquests programes, el laboratori disposa d'informes que reflecteixen l'exactitud dels resultats que emet. El personal d'anàlisis processa els controls externs de les tècniques.

Tant en els controls interns com en els externs s'especifica la descripció dels programes, l'avaluació i el tractament estadístic dels resultats al PNT de CONTROL INTERN i EXTERN (PNTCQ-001). El processament i la freqüència dels controls estan descrits als PNT de cada equip. Els controls externs utilitzats en les diferents tècniques s'especifiquen als PNT de cada magnitud.

Inspecció dels resultats (validació tècnica): els resultats són inspeccionats d'acord amb el procediment d'IDENTIFICACIÓ i TRAÇABILITAT (PR-008).

3. FASE POSTANALÍTICA:

Els responsables d'àrea validen l'informe de resultats abans de lliurar-lo al client, i sempre se'n pot conèixer la identitat, ja que els noms apareixen informàticament. Pel que fa als informes de laboratoris externs, la validació dels resultats la fa el personal facultatiu del laboratori extern. Els responsables de l'àrea corresponent a la prova derivada revisen els punts següents: concordança amb les proves sol·licitades, concordança de les dades del pacient amb les de la petició. No està autoritzada la sortida de cap informe que no hagi superat la inspecció final. Els aspectes que s'inspeccionen són: coherència entre els diferents resultats, existència i adequació dels valors de referència i/o alarmes i coherència entre les dades demogràfiques i les proves sol·licitades. Si un informe de resultats no supera la inspecció es tracta com s'especifica al PROCEDIMENT DE CONTROL DE PRODUCTES NO CONFORMES (PR-011). Si no es pot complir el temps de lliurament o es detecta la no conformitat un cop l'informe ja s'ha lliurat, s'avisa el client i es registra la incidència a la llibreta d'INCIDÈNCIES DE SECRETARIA (IMP-009).

INDICADORS:resultats controls externs / interns


Esquema proceso Laboratorio Zaragoza

Consulti els seus resultats